1. ALGEMEEN

1.1

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Boerenbond Tholen

Postadres: Welgelegen 2a, 4691 SJ, Tholen

Contact: Tel.nr.: 0166-607432


1.2

Boerenbond Tholen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Via de website van Boerenbond Tholen kan de koper dierbenodigdheden bestellen.


1.3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Boerenbond Tholen en derden (hierna: ‘koper’) via de website van Boerenbond Tholen (hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands Recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen.


2. KOOPOVEREENKOMST

2.1

a. Offertes en aanbiedingen van Boerenbond Tholen kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door Boerenbond Tholen zorgvuldig op de website weergegeven. Boerenbond Tholen kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Boerenbond Tholen is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie.

b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Boerenbond Tholen heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie.


2.2

Overeenkomsten komen tot stand door een bestelling bij Boerenbond Tholen te plaatsen en geeft de koper te kennen dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Boerenbond Tholen.


2.3

Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.


2.4

Orderproces:

Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen:

• De koper ziet een voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;

• De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat, kleur of gewicht van het product bepalen;

• De koper kan vervolgens het product bestellen;

• De koper kan indien, gewenst, op "verder winkelen" klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen;

• De koper kan in het winkelwagen scherm vervolgens op "afrekenen" klikken;

• De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft;

• De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten en kan op “bevestigen” klikken;

• Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail.


3. PRIJZEN

3.1

De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW. De vermelding van de totaalprijs in de bevestiging is inclusief eventuele bezorg- en montagekosten.


3.2

In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.


De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Boerenbond Tholen op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.


3.3

Boerenbond Tholen is gerechtigd prijsstijgingen als gevolg van overheidsmaatregelen na het tot stand komen van de overeenkomst doch vóór levering (zoals in- en uitvoerverbod, invoering of verhoging van rechten, heffingen op import, fabricage, verkoop en/of levering van de verkochte goederen of grondstoffen daarvoor) aan koper door te berekenen.

Onder overheidsmaatregelen worden mede verstaan maatregelen van en binnenlands of buitenlands semi-overheidslichaam of een supra-nationaal orgaan, als de organen van de E.G.


4. LEVERING

a. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Boerenbond Tholen niet in verzuim. Boerenbond Tholen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.

b. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Boerenbond Tholen de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert Boerenbond Tholen de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.


5. BEZORGING

5.1

De klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden dezelfde dag nog door te geven aan Boerenbond Tholen. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens zullen worden doorberekend aan de klant.


5.2

Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland. Voor bezorgingen in België of op de Waddeneilanden dient de koper Boerenbond Tholen vooraf op de hoogte te brengen. Boerenbond Tholen oordeelt over de wijze waarop de klant zijn bestelling bezorgd wordt.


5.3

Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.


5.4

Boerenbond Tholen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.


5.5

Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Boerenbond Tholen, tenzij anders is overeengekomen.6. BETALING

6.1

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

  • overboeking

  • creditcard

  • iDeal

Boerenbond Tholen is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.


6.2

Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Boerenbond Tholen is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.


6.3

Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Boerenbond Tholen verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door Boerenbond Tholen gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen eventueel nadelig prijsverschil, alle door Boerenbond Tholen te maken opslagkosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.


6.4

In geval van niet tijdige betaling is Boerenbond Tholen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


7. SAMENSTELLINGEN

Indien als gevolg van overheidsmaatregelen, als bedoeld in 3.3 de samenstelling van te leveren goederen wijziging moet ondergaan, is Boerenbond Tholen verplicht gerechtigd goederen van de aldus gewijzigde samenstelling te leveren, voor een zonodig in redelijkheid aangepaste prijs, en is koper verplicht die goederen aldus af te nemen.


8. GARANTIES

8.1

Boerenbond Tholen garandeert dat de door Boerenbond Tholen geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door u gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, dient de koper dit direct te melden per e-mail of telefoon. Wij zullen het product dan zo spoedig mogelijk vervangen dan wel repareren.


8.2

Aangebroken verpakkingen zoals voer, snacks, strooisel etc., maatwerk die als speciale productie gelden kunnen niet teruggenomen worden.


8.3

Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:

a. Bij onoordeelkundig gebruik.

b. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.

c. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).

d. Indien anderen dan Boerenbond Tholen, zonder voorafgaande toestemming van Boerenbond Tholen, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.


8.4

De koper is verplicht direct na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of Boerenbond Tholen de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Boerenbond Tholen terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, per email of telefonisch in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Boerenbond Tholen geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.


9. ONTBINDING EN RETOURNERING

9.1

a. De koper heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten. Alle annuleringen dienen per email of telefonisch aan Boerenbond Tholen te worden doorgegeven. U dient in uw annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon-, ordernummer en bank- of girorekening te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Boerenbond Tholen te worden geretourneerd.

b. De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Boerenbond Tholen zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

c. Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, zal Boerenbond Tholen binnen 30 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.


9.2

De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:

a. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat;

b. De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten;

c. De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd;

d. De artikelen zijn schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen;

e. De koper kan de aankoopfactuur overleggen;

f. Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat vervaardigd zijn of voor speciale eenmalige aanbiedingen.


10. OVERMACHT

10.1

In geval van overmacht is Boerenbond Tholen niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


11. PRIVACY

11.1

Boerenbond Tholen respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Boerenbond Tholen registreert de gegevens van kopers in een databestand. De door de koper verstrekte gegevens in dit databestand worden, behoudens van de koper verkregen toestemming tot aanvullend gebruik, uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de bestelling en voor het verzamelen van informatie over Boerenbond Tholen.


11.2

Persoonsgegevens zullen door Boerenbond Tholen niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Boerenbond Tholen, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.


11.3

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. Een dergelijk verzoek kan de koper via email indienen.


12. KLACHTEN EN REPARATIES

Boerenbond Tholen streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht telefonisch melden via het Boerenbond Tholen verkoopnummer of per e-mail.


Indien de koper na ingebruikname bij een defect Boerenbond Tholen wil vragen om herstel van het artikel bepaalt Boerenbond Tholen op welke wijze dit geschiedt.


De koper kan voor een verzoek om herstel van beschadigde artikelen contact opnemen met Boerenbond Tholen. Herstel geschiedt door middel van retourzending naar Boerenbond Tholen. De kosten voor het retourneren van het artikel dienen te worden voldaan door de koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Boerenbond Tholen zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

 

Het herstellen of vervangen van een artikel tijdens de garantieperiode en het terugbezorgen van het artikel zijn voor rekening van Boerenbond Tholen. Buiten de garantieperiode worden er kosten door Boerenbond Tholen aan de koper doorberekend.


Iedere aansprakelijkheid van Boerenbond Tholen jegens de koper is beperkt tot maximaal het door de koper aan Boerenbond Tholen uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Boerenbond Tholen is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.